ELKRIJK cages animaux

BELANGRIJKE MEDEDELING

Op 15 mei 2021 is bekend geworden dat de geplande woon-/werkwijk Elkrijk in Landhof Eindhoven definitief NIET gebouwd gaat worden.

Nog maar een jaar geleden waren we druk in de weer met het ontwerpen van de wijk in samenwerking met onze adviseurs. Op 23 juni 2011 kregen vertegenwoordigers van Elkrijk in een overleg met de gemeente Eindhoven echter onverwacht te horen dat de gemeente ondanks toezeggingen hierover, verzuimd had geld te reserveren om de bouw van Elkrijk in Landhof mogelijk te maken.

Bijna een vol jaar heeft Vereniging Elkrijk Landhof vervolgens met haar adviseurs diverse wegen bewandeld om met de gemeente Eindhoven een oplossing te vinden. Daarbij heeft Elkrijk tot het laatst de hoop en verwachting gehouden dat we er samen uit zouden komen. Dat is helaas niet gelukt.

Op dit moment zijn de leden van de vereniging bezig met het afsluiten van project Landhof. Daarnaast zijn de leden zich aan het oriënteren op alternatieven om woon-/werkwijk Elkrijk alsnog elders te realiseren. Een eerst

Ontmoeting rond Streekhuis Boven-Dommel

Op 15 april 2012 troffen Elkrijkers elkaar in Streekhuis Boven-Dommel in Soerendonk, voor alweer de 6e ontmoetingsactiviteit. Deze activiteit was tot stand gekomen met medewerking van Has van Helvoort, in het dagelijks leven streekmanager Boven-Dommel. Has, hartelijk dank voor de uitstekende organisatie van deze dag!

Jaarverslag
2014 – 2015
Inhoudsopgave
Inleiding 3
Beloningsbeleid en transparantie 4
Terugblik 5
Bestuur 8
Financieel 9
Slotwoord 15
Bijlagen 16
2
Inleiding
2014 en 2015 hebben in het teken gestaan van heroriëntatie door
Stichting Elkrijk.
In 2014 was de focus nog gericht op het vinden van een alternatieve
locatie voor realisatie van een woon- / werkwijk. In de loop van 2014 en
in 2015 heeft het bestuur meer en meer alternatieve scenario’s
onderzocht.
Eind 2015 is een nieuw scenario gekozen waarbij stimuleringsactiviteiten
ten behoeve van initiatieven op het gebied van inclusie centraal kwamen
te staan.
Er heeft daarnaast een her-branding plaatsgevonden waarbij huisstijl en
website zijn aangepakt.
Het nieuwe scenario is uitgewerkt in een plan met als kern het jaarlijks
organiseren van een stimuleringsactie rond inclusie.
Dit plan zal in 2016 ten uitvoer worden gebracht.

3
Beloningsbeleid en transparantie
Sinds de statutenwijziging van Stichting Elkrijk in september 2011 staat
expliciet in de statuten vermeld dat bestuurders geen beloning ontvangen
voor hun werkzaamheden. Ook voor die wijziging was er al geen sprake
van beloningen. Vanaf de oprichting van de stichting in 2005 hebben
bestuursleden en adviseurs van Stichting Elkrijk evenals andere bij de
stichting betrokkenen, hun werkzaamheden voor Stichting Elkrijk steeds
verricht als onbetaald vrijwilliger. In veel gevallen zien betrokkenen zelfs
af van vergoeding van hun onkosten gemaakt voor de stichting.
Jaarverslagen van Stichting Elkrijk zijn online beschikbaar en te
downloaden van www.elkrijk.nl.
4
Terugblik
2014
- Begin wordt het ‘ICT-project’ afgerond waarbij community-software is
getest met financiële ondersteuning van de NSGK. Dit project werd
overgenomen van de opgeheven Vereniging Elkrijk Landhof met
goedkeuring van de NSGK.
- In juni nemen we afscheid van Emiel van Melis die sinds de oprichting in
2005 als bestuurslid betrokken is bij Stichting Elkrijk.
Marianne van Hoof en Emiel van Melis
- De oriëntatie op Cranendonck / Maarheeze wordt afgerond. Na
gesprekken met enkele wethouders en met een aantal sleutelfiguren uit
Cranendonck / Maarheeze stellen we vast dat er te weinig lokaal
draagvlak is voor realisatie van een woon- / werkwijk.
Gebied ‘Neerlanden’ Maarheeze
5
- Het Financieel Beleidsplan Stichting Elkrijk 2014 t/m 2016 wordt
vastgesteld (zie bijlage).
- Stichting Elkrijk neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten waaronder
‘Samenredzaamheid’ in Geldrop, georganiseerd door de provincie NoordBrabant.
2015
- In samenwerking met Jan Vriens wordt een nieuw logo en huisstijl
ontworpen en vastgesteld.
In samenwerking met Erik Bolwerk wordt de website omgebouwd tot een
Wordpress-site die in eigen beheer kan worden aangepast en uitgebreid.
het nieuwe logo
6
- Inge van de Vorst neemt afscheid als bestuurslid van Stichting Elkrijk.
Inge heeft zich 5 jaar ingezet als bestuurslid.
Inge van de Vorst
- Najaar 2015 heeft het bestuur een cages pour animaux
ondersteuningsregeling vastgesteld die primair via online kanalen zal
worden gecommuniceerd. Jaarlijks zal er voor initiatieven op het gebied
van het integreren van kwetsbare mensen in de samenleving de
mogelijkheid zijn ondersteuning aan te vragen. Dit kan een financiële of
immateriële vorm van ondersteuning zijn. Er zijn regels vastgesteld voor
indiening en criteria voor beoordeling.
Doel van de regeling is om participatie in de samenleving te bevorderen
d.m.v. het bieden van een podium aan verfrissende projectinitiatieven
ten behoeve van het versterken van inclusie en/of empowerment. Deze
is bedoeld voor natuurlijke personen die individueel of in
gezamenlijkheid een projectinitiatief hebben dat bijdraagt aan het doel
van deze regeling.
Criteria liggen op de volgende gebieden: Bewustwording rond
participatie, bevordering van participatie, versterking van empowerment
en/of inclusie, verfrissing/vernieuwing in het speelveld en impact op de
samenleving.
E.e.a. zal in 2016 starten en worden gecommuniceerd.
7
Bestuur
Het bestuur van Stichting Elkrijk bestond in 2014 uit de volgende
personen
Jean J.H.A.C. Jamin……………………………………………………………voorzitter
Marja M.M. van Melis…………………………………………………………secretaris
Henry H.A.M. Hosewol………………………………………………penningmeester
Emiel A.J.A. van Melis (tot 1 september '14) …………………bestuurslid
Inge W.B.L.A. van de Vorst………………………………………………bestuurslid
Has J.M.S.M. van Helvoort…………..………………………………….bestuurslid
Jacqueline J. Kuppens……………………………………………………..bestuurslid
Het bestuur van Stichting Elkrijk bestond in 2015 uit de volgende
personen
Jean J.H.A.C. Jamin……………………………………………………………voorzitter
Marja M.M. van Melis…………………………………………………………secretaris
Henry H.A.M. Hosewol………………………………………………penningmeester
Inge W.B.L.A. van de Vorst (tot 15 april '15)…………………bestuurslid
Has J.M.S.M. van Helvoort………………………………………………bestuurslid
Jacqueline J. Kuppens……………………………………………………..bestuurslid
8
Financieel
Financieel Jaarverslag 2014
De inkomsten van Stichting Elkrijk bestonden in 2014 uit:
Giften en rente € 1.925,64
De uitgaven bestonden in 2014 o.a. uit:
Diverse posten € 2.643,31
Zie voor Exploitatierekening 2014 en Balans per 31 december 2014 de
volgende pagina’s
9
EXPLOITATIEREKENING 2014

Inkomsten
Ontvangen giften EUR 1.800,00
----------------
Totaal EUR 1.800,00

Uitgaven
Terugbet. aan NSGK overschot subsidietoekenning EUR 1.605,00
Webhosting, domeinen EUR 236,43
Contributie EUR 25,00
Huur werkruimte en consumpties EUR 207,00
Bankkosten EUR 127,98
Representatie kosten EUR 254,30
Huurkosten postbus EUR 193,60
------------------
Totaal EUR 2.649,31
Financiële baten & lasten
Rente bate Rabobank EUR 125,64
Resultaat 2014 (negatief) -/- EUR 723,67
10
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
ACTIVA

Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank EU 21.834,81
---------------
Totaal EU 21.834,81

TOTAAL ACTIVA EU 21.834,81
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Kapitaal 1-1-2014 EU 22.532,48
Bij: resultaat 2014 -/- EU 723,67
-----------------
Totaal EU 21.808,81

Vreemd vermogen
Overige schulden kort
Te betalen bankkosten EU 26,00
-----------------
Totaal EU 26,00

TOTAAL PASSIVA EU 21.834,81
11
Financieel Jaarverslag 2015
De inkomsten van Stichting Elkrijk bestonden in 2015 uit:
Rente en restitutie bankkosten € 160,84
De uitgaven bestonden in 2015 o.a. uit:
Diverse posten € 706,18
Zie voor Exploitatierekening 2015 en Balans per 31 december 2015 de
volgende pagina’s
12
EXPLOITATIEREKENING 2015

Uitgaven
Webhosting, domeinen EUR 192,87
Contributie EUR 25,00
Huur werkruimte en consumpties EUR 106,60
Bankkosten EUR 126,67
Representatie kosten EUR 25,00
Huurkosten postbus EUR 211,75
------------------
Totaal EUR 687,89
Financiële baten & lasten
Rente bate Rabobank EUR 148,55
Resultaat 2015 (negatief) -/- EUR 539,34
13
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA

Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank EU 21.289,47
----------------
Totaal EU 21.289,47

TOTAAL ACTIVA EU 21.289,47
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Kapitaal 1-1-2015 EU 21.808,81
Bij: resultaat 2015 -/- EU 539,34
-----------------
Totaal EU 21.269,47

Vreemd vermogen
Overige schulden kort
Te betalen bankkosten EU 20,00
-----------------
Totaal EU 20,00

TOTAAL PASSIVA EU 21.289,47
14
Slotwoord
Elkrijk gaat een nieuwe fase in.
De laatste twee jaren heeft het bestuur zich georiënteerd op andere
mogelijkheden om inclusie te stimuleren.
In 2016 zal worden gestart met andersoortige activiteiten die mee moeten
helpen het onderwerp verder onder de aandacht te brengen en initiatieven
op dit gebied te stimuleren.
Graag dank ik hier iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd.
Jean Jamin
vz.
15
Bijlage 1
Aanleiding en ontstaan
Stichting Elkrijk is in 2005 opgericht met als doel een woon-/werkwijk op te
zetten waar mensen met en zonder een beperking samen leven op basis van
gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De doelstellingen van
Stichting Elkrijk treft u in de volgende bijlage aan.
De eerste ideeën voor deze wijk ontstonden in een groepje ouders van kinderen
met een beperking. Zij hebben echter meteen de keuze gemaakt dat de wijk een
afspiegeling zou moeten worden van de samenleving. Dat betekent dat slechts 1
op de 5 bewoners iemand zal zijn met een beperking op grond van een handicap,
ziekte of ouderdom. Vandaar dat er andere mensen werden benaderd om mee te
doen. Mensen die de wereld van mensen met een beperking niet kennen, omdat
ze daar nooit mee te maken hebben. Met die grotere groep is een concept
ontwikkeld voor een woon-/werkwijk met een duurzaam sociaal karakter: Elkrijk.
Bij het ontstaan van Stichting Elkrijk zijn verschillende factoren van invloed
geweest:

beperking en hun plaats in de samenleving;
een duurzaam en toekomstgericht karakter, waarbij niet slechts de
problemen van vandaag worden opgelost, maar ook die van morgen
worden voorkomen;
gezamenlijk verantwoordelijkheid te willen dragen door van gebaande
paden af te wijken om iets nieuws kans van slagen te geven.
Organisatievorm
Een bestuur bestaande uit zeven personen gaf in 2012 leiding aan Stichting
Elkrijk. Het bestuur liet zich daarbij adviseren door verschillende personen die
vanuit diverse vakgebieden kennis konden inbrengen en als adviseur betrokken
waren.
Naast bestuursleden en adviseurs waren ook anderen in 2012 betrokken bij
Stichting Elkrijk of actief werkzaam voor de stichting op verschillende terreinen.
16

Bijlage 2
Doelstellingen (statuten)
Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel:
a. het verspreiden, bewaken en hoeden van het gedachtegoed van de
stichting;
b. het ontplooien, coördineren en ondersteunen van wooninitiatieven, met
name voor wat betreft van het realiseren van algemeen nut doelstellingen.
  1. Het onder 1.a. bedoelde gedachtegoed van de stichting is omschreven in het
document “Het gedachtegoed van Elkrijk”, waarvan een exemplaar aan deze akte
wordt gehecht. Het gedachtegoed zelf is niet in deze akte opgenomen aangezien
de stichting kan besluiten het document te herschrijven en aldus het
gedachtegoed opnieuw vast te stellen.
  1. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door, onder meer:
a. het wooninitiatief van de vereniging: Vereniging Elkrijk Landhof,
gevestigd te Eindhoven en die vereniging zelf te ondersteunen;
b. een bindende voordracht te doen voor de benoeming van bestuurders
van Vereniging Elkrijk Landhof, indien en voor zover de statuten van die
vereniging dat toestaan.
17
Bijlage 3
Het gedachtegoed van Elkrijk
Inleiding
Het concept van Elkrijk is ontwikkeld vanuit de gedachte dat sociale verbondenheid met
anderen voor elk mens waardevol is, maar zeker ook voor een gemeenschap als geheel.
In onze hedendaagse samenleving is het, met name in de grote stad, verre van
vanzelfsprekendheid dat je contact hebt met mensen uit jouw buurt. Laat staan dat
buurtgenoten zich medeverantwoordelijk voelen voor elkaar en voor hun wijk. Als je die
onderlinge verbondenheid belangrijk vindt zul je die op één of andere manier moeten
organiseren.
Onderlinge dienstverlening
Elkrijk heeft daarvoor een systeem van onderlinge dienstverlening bedacht, waarin de
ene dienst de andere waard is. Elke volwassen bewoner levert daarvoor een bijdrage in
tijd van gemiddeld 2 uur per week. ‘Gemiddeld 2 uur per week’ kan ook betekenen dat je
wekenlang niets doet, bijvoorbeeld omdat je daarvoor de tijd ontbreekt, maar dat je die
uren inhaalt door in één week veel uren te leveren, waardoor je toch gemiddeld uitkomt
op 2 uur per week. Die 2 uur per week per volwassen bewoner vormt een verplichting
die je aangaat als je besluit om op Elkrijk te gaan wonen. Overigens zullen die 2 uur per
week waarschijnlijk (ruimschoots) opwegen tegen de voordelen die voor alle bewoners
van de wijk ontstaan door dit systeem van onderlinge diensten. Zo zullen door dit
systeem gemaksdiensten ontstaan waarvan je af en toe gebruik kunt maken. Zo kan het
bijvoorbeeld prettig zijn als je boodschappen onder werktijd gehaald worden, of dat jasje
naar de stomerij wordt gebracht. Kinderoppas kun je op die manier ook regelen. Evenals
iemand die jouw tuin opknapt, of een lamp komt ophangen. Een ander zal misschien
willen deelnemen aan een kookgroep, zodat hij/zij op de meeste dagen maar hoeft aan
te schuiven voor een vers bereide maaltijd. Als huiseigenaar vind je het wellicht prettig
dat het onderhoud van de woningen collectief wordt geregeld door een werkgroep, zodat
dit jou minder tijd en minder geld kost. Als bewoner kun je ervan genieten dat er met
enige regelmaat activiteiten worden georganiseerd waaraan je kunt deelnemen en waar
je anderen kunt treffen. Je bent niet afhankelijk van het aanbod van gemaksdiensten dat
ontstaat. Je kunt ondersteuning vragen bij een willekeurige taak waar jij hulp bij kunt
gebruiken. In het systeem van onderlinge diensten wordt dan nagegaan of hiervoor
iemand beschikbaar is. Uiteraard wordt bij de 2 uur gemiddeld per week die je als
volwassen bewoner levert rekening gehouden met jouw mogelijkheden en interesses,
zodat een taak ook past bij jou als uitvoerder.
Gemeenschappelijk wonen
Hoewel elk huishouden zijn eigen woning bewoont en zijn eigen leven leidt, is Elkrijk een
project voor ‘gemeenschappelijk wonen’. Het gaat niet alleen om ‘wonen’ of om ‘een
woonplek’, maar om ‘leven’ op een manier waarbij wijkbewoners door samen
te werken en goed te organiseren elkaar versterken. Op die manier ontstaan meer
mogelijkheden en nieuwe perspectieven voor iedereen in de wijk. Daarbij wordt van
bewoners een betrokken instelling verwacht. Er zal ook nadrukkelijk gezocht worden naar
mogelijkheden om meer voordeel te halen uit gezamenlijk organiseren van zaken.
Diversiteit
Niet voor niets luidt het motto van Elkrijk: ‘Evenwicht door verscheidenheid’.
Verscheidenheid (diversiteit) zorgt ervoor dat een samenleving beter functioneert.
Daarom is het van belang dat iedereen actief aan de samenleving deel kan (blijven)
nemen. Verscheidenheid wakkert creatieve processen aan door vanzelfsprekendheden te
doorbreken. Door ieders inbreng mogelijk te maken en te waarderen, kan eenzijdigheid
voorkomen worden. Verscheidenheid vergroot de levendigheid en het evenwicht van een
samenleving. Op Elkrijk streven we om die reden naar een evenwichtige
leeftijdsopbouw van de groep wijkbewoners; dus mensen van allerlei leeftijden door
elkaar. Dat is ook belangrijk voor de continuïteit van een wijk en voor de leefbaarheid
18
ervan op de langere termijn.
Op Elkrijk streven we er bovendien naar dat circa 1 op de 5 bewoners iemand met een
beperking is. Het kan gaan om een beperking op grond van een handicap, ziekte of
ouderdom. We vinden dat mensen met een beperking gewoon in de samenleving
thuis horen. We willen wel een afspiegeling blijven van de samenleving, vandaar dat we
uitgaan van circa 1 op de 5 bewoners met een beperking en circa 4 op de 5 bewoners
zonder een beperking.
Op Elkrijk wonen dus mensen van verschillende leeftijden, met uiteenlopende
mogelijkheden en met allerlei achtergronden. Verschillende mensen kunnen elkaar
aanvullen, uitdagen of een spiegel voorhouden, dat heeft meerwaarde.
Diversiteit is ook terug te vinden in de verschillende woningen, huur en koop, in
verschillende typen en prijsklassen. Elkrijk verenigt ook verschillende functies. Het gaat
niet alleen om wonen, maar ook om werken, ontmoeten, uitwisselen (kennis,
materialen, diensten).
Brede opzet
Op Elkrijk is naast wonen ook werken (waaronder ook dagbesteding en leren) belangrijk,
zodat een levendige wijk ontstaat waar altijd iets te beleven valt of iets te doen is. Een
woon-/werkwijk waar mensen elkaar treffen bij uiteenlopende activiteiten, zowel
bewoners van Elkrijk als mensen van buitenaf. Elkrijk streeft naar lokale inbedding en
een zo groot en gevarieerd mogelijk draagvlak. Uitstraling naar en betrokkenheid bij/van
mensen buiten Elkrijk (sociaal netwerk) maakt deel uit van het concept.
Wederkerigheid
Elke volwassen bewoner levert zijn/haar bijdrage aan de woon-/werkwijk en speelt daarin
zijn/haar eigen rol. Het inzetten van de eigen talenten zorgt bovendien voor ‘functionele
contacten’ tussen mensen. Iedereen kent elkaar en weet waarop de ander
aanspreekbaar is. Zo ontstaan gemakkelijker contacten met iedereen en een gevoel van
verbondenheid met de wijk – en niet te vergeten: met de gemeenschap daar omheen –
en van betrokkenheid bij elkaar.
De ervaring leert dat het in het bijzonder voor mensen met een beperking een pluspunt
is om functionele contacten te hebben en hun eigen rol in het geheel te spelen. Integratie
en acceptatie van mensen met een beperking worden hierdoor gestimuleerd, omdat
anderen hierdoor kunnen ervaren dat mensen met een beperking hun kwaliteiten hebben
en een waardevolle inbreng.
Uitgaan van mogelijkheden
Uitgangspunt van Elkrijk is een positieve levenshouding, waarbij wordt uitgegaan van
mogelijkheden. Dat geldt zowel voor de mogelijkheden van mensen als individu, als voor
de mogelijkheden van mensen om gezamenlijk iets waardevols tot stand te brengen.
Dynamisch geheel
Het leuke van Elkrijk is dat het nooit af is. Het behoudt zijn uitdaging en zal een
broedplaats zijn van nieuwe ideeën en initiatieven. Het zal zich blijven ontwikkelen.
Gezamenlijkheid als kracht en uitdaging
Door nadruk te leggen op het collectieve belang en op ieders talenten biedt Elkrijk
bewoners de kans om iets nieuws en bijzonders tot stand te brengen. Door de uitdaging
aan te gaan om het huisje-boompje-beestje gevoel en het individuele belang te
overstijgen kunnen bijvoorbeeld een multifunctioneel gebouw en gemeenschappelijke
tuinen gerealiseerd worden.
19
Bijlage 4
Financieel Beleidsplan Stichting Elkrijk 2014 t/m 2016
Doelstelling
Stichting Elkrijk heeft ten doel:
  1. het verspreiden, bewaken en hoeden van het gedachtegoed van de
stichting;
  1. het ontplooien, coördineren en ondersteunen van (woon-)initiatieven,
met name voor wat betreft het realiseren van de algemeen nut
doelstellingen.
Algemeen nut doelstellingen
Het concept van Elkrijk is ontwikkeld vanuit de gedachte dat sociale
verbondenheid met anderen voor elk mens waardevol is en dat dit ook
voor een gemeenschap als geheel geldt. Onderlinge verbondenheid
ontstaat niet overal en altijd vanzelf; in veel gevallen zul je die moeten
organiseren. Dat kan bijvoorbeeld door een systeem van onderlinge
dienstverlening te gebruiken, waarin de ene dienst de andere waard is
(time banking). Door onderlinge hulp te organiseren kan eveneens een
aanbod van gemaksdiensten ontstaan waar iedereen in een wijk gebruik
van kan maken. Dat alles zonder dat daarvoor betaling nodig is.
Door onderlinge hulp te organiseren ontstaan in een wijk bovendien
veel functionele contacten, die van grote waarde kunnen zijn voor
mensen die niet zo gemakkelijk en als vanzelfsprekend contact maken
en relaties met anderen onderhouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
een aanzienlijk deel van de mensen met een beperking en bij een deel
van de hulpbehoevende ouderen in de samenleving. Een systeem van
onderlinge hulp bestrijdt op die manier indirect eenzaamheid en zorgt
dat iedereen z’n talenten kan benutten en een rol van betekenis kan
spelen.
Door samen te werken en goed te organiseren kunnen mensen elkaar
en hun wijk versterken, waardoor voor iedereen meer mogelijkheden en
nieuwe perspectieven ontstaan. Professionele zorg is dan alleen in
bijzondere situaties nog als aanvulling nodig, maar veelal overbodig.
Activiteiten
Stichting Elkrijk werkt onder meer aan haar doelstellingen via
onderstaande activiteiten:
- het organiseren van informatieavonden en
ontmoetingsbijeenkomsten;
- het voeren van overleg met gemeenten, woningcorporaties en andere
partijen;
- het initiëren, ondersteunen en faciliteren van (woon-)initiatieven.
Werven van gelden
Behoudens een bescheiden oproepje op de website, zal Stichting Elkrijk
slechts actief financiële middelen werven als daarmee een concrete
20
locatie, een concreet initiatief of een concrete activiteit mede kan
worden gefinancierd, die aantoonbaar verband houdt met de
doelstelling.

Beheer van vermogen
Stichting Elkrijk tracht organisatiekosten zo laag mogelijk te houden en
geeft daarnaast slechts geld uit aan activiteiten die rechtstreeks
verband houden met het realiseren van de doelstelling. Bestuurders en
andere actief betrokkenen ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden ten behoeve van de stichting.
Besteding van vermogen
Vermogen wordt slechts aangewend ten behoeve van activiteiten die
direct of indirect bijdragen aan realisatie van de doelstelling. De
stichting zorgt voor voldoende reserves en geeft zo min mogelijk uit aan
overhead.
De stichting voert een voorzichtig financieel beleid.
21

contact

Post

Stichting Elkrijk
Postbus 525
5600 AM Eindhoven

Telefoon

06-45104561

Fiscaal nummer

8143.18.484

Internet

www.elkrijk.nl

E-mail

K.v.K.

1717 6840

IBAN

NL69 RABO 0109 1662 99